روزنامه بهار هم تعطيل شد. بعيد نيست روزنامه حيات نو رو هم تعطيل کنند اونم به خاطر چاپ يک کاريکاتور که به قول چاپ کنندگان ان تصوير مال ۶۵ سال قبل است جل الخالق لابد معجزه ای رخ داده و يانکی های کافر ۶۵ سال قبل همانند نوستراداموس اینده را پیش بینی کرده اند!!!!!

قرن ما روزگار مرگ انسانيت است
سينه دنيا ز خوبی ها تهی است
صحبت از آزادگی پاکی مروت ابلهی است!
صحبت از موسی و عیسی ومحمد نابجاست
قرن <<موسی چمبه>>هاست.

/ 1 نظر / 11 بازدید
نوشی

از لطفت خيلی خيلی ممنونم