ابروان کمانی رئيس جمهور

... و خداوند فرشته اي را مامور نمود تا از براي كودكانيكه در ۱۲ اسفند در بيمارستان سينا به دنيا آمدندي ابرو گذارد و از خزانه وي را مقداري مو بدادند و جبرئيل فرشته را بگفتا كه تا اين موها را تمام نكردي باز نگرد و اين فرشته هيچ رياضيات و آمار نميدانست و در كار ابرو گذاشتن ناوارد ببود و همي نوزادان را ابرو بسي كم ميداد كه تا باقي را ابرو رسد...و در آن روز نوزاد كم بدنيا آمدي و آخر شب بگشت و اين فرشته را كلي مو در دست بمانده بودي كه ناگاه كودكي بدنيا آمدي شگفتا كودكي كه وي را مسعود نام نهادند و اين فرشته را نيز كه حوصله به سر آمده بودي تمام موها بر پيشاني اين مسعود چپاند و به درگاه الهي بازگشت...و حال اين مسعود ۲۱ ساله بشده و ابرواني دارد چونان كمان رستم
ادامه ماجرای ابروان رييس جمهور را در اينجا بخوانيد.

/ 0 نظر / 11 بازدید