مرگ ادميت

از همان روزی که دست حضرت قابيل
گشت آلوده به خون حضرت هابيل
ازهمان روزی که فرزندان آدم
زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشيد
آدميت مرد!
گرچه <<آدم>> زنده بود.
---------------------------
از همان روزی که يوسف را برادرها به چاه انداختند
از همان روزی که با شلاق خون ديوار چين را ساختند
آدميت مرده بود.
--------------------------
بعد دنيا هی پر از آدم شد و اين آسياب
گشت و گشت
قرن ها از مرگ آدم هم گذشت
ای دريغ
آدميت برنگشت

/ 0 نظر / 34 بازدید