بابا يکی به من بگه درد اين چيه؟

خيلی وقتا خيلی چيزا رو به ادمای دور و برت می خوای بگی ولی روت نمیشه ای کاش می تونستم به <ن> بگم در موردش چه فکری می کنم. که چه ادم مزخرف و بديه. مگه من چيکارش کردم که با من اينطوری تا می کنه مگه باهم پدر کشتگی داريم نمی دونم بايد از اول رفتارامو مرور کنم ببينم چی کار کردم وگرنه اين پسره ديوونه نيست که اينطوری رفتار کنه .نظر شما چيه؟ چطور می شه از افکارای يکی سر دراورد. خوب بابا از کارام خوشت نمی ياد بيا مثل ادم به هم می گه ديگه اين مسخره بازيا چيه .2.gifa.gif

/ 0 نظر / 13 بازدید