یاد دوست

"موقع کوه نوردی اگه گه گاه به منظره چشم نوازی رسیدی ،از من رفته از یاد، یادآر،منتها چنان یادم کن که تجسم مبهم من درذهنت بر شیشه نازک تنهایی تو، تلنگری نیندازد، دلنگرانم که مبادا از حضور بی سایه یادم،خواب فراموشیت آشفته گردد، هرچند برای لحظه ای تنگ...مواظب کتاب سهراب باش ،دیگر زیاده عرضی نیست ،حال همه ما خوب است ،باورکن،میدانم که میخواهی و میخواهم ."

نوشته های این ادم هنوز روم تاثیر می ذاره.

 
/ 1 نظر / 4 بازدید
سیدرضا

نوشته هات قشنگن..آیا خودت نوشتیشون؟